ISO 15930-4:2003

Norma ISO 15930-4 se zabývá popisem vlastností tiskového formátu PDF, včetně určitých restrikcí, určeného pro výměnu grafických dat tzv. na slepo, tedy bez předchozí domluvy mezi tvůrcem a příjemcem, tedy nejčastěji ofsetovou tiskárnou. Úplný název této ISO normy zní „Complete exchange of CMYK and spot colour printing data using PDF 1.4 (PDF/X-1a)“. Je to tedy ISO norma popisující známý formát PDF/X-1a, postavený na základě PDF 1.4 (starší norma ISO 15030-1 pak definovala to samé, ale na formátu PDF 1.3).

Výměna tzv. na slepo

Výměna tzv. na slepo znamená, že tiskový PDF dokument musí obsahovat veškeré objekty a informace pro korektní tiskový výstup. Musí být kompletní, nic nesmí být připojeno jako externí soubor, což pro obsah PDF dokumentu znamená:

 1. PDF dokument musí obsahovat všechny zdroje použité v souboru, tedy zejména fonty, metriku fontů, kódování fontů a definice barevných prostorů.
 2. PDF dokument musí obsahovat všechny objekty určené pro tisk, připravené pro zadané výstupní tiskové podmínky.

Barevné prostory

Dokument PDF připravený podle této ISO normy musí být zhotoven tak, aby tiskové objekty byly definovány jako CMYK, Grayscale data nebo data pro umístění do určeného výtažku (tzv. separation). Příprava dat na straně zhotovitele musí respektovat tiskové podmínky, definované v PDF dokumentu (popsáné známým identifikátorem nebo ICC profilem, což bude diskutováno dále). Tiskové objekty mohou být tedy kódovány do barevných prostorů, které dokáží popsat tři výše uvedené barevnosti, což jsou prostory DeviceCMYK, DeviceGray, Separation, DeviceN a z nich modifikované typy Indexed a Pattern. Prostory Separation a DeviceN musí popisovat pouze procesní a přímé barvy, anebo mohou nést informace o výseku nebo tvaru parciálního lakování. Oba tyto barevné prostory musí mít známé alternativní vyjádření v DeviceCMYK nebo DeviceGray, aby v případě převodů, např. přímé barvy do jejích ekvivalentního CMYK vyjádření, se použila tato transformace.

Tiskové podmínky

Informace o charakteristice tiskové reprodukce (barevný model a jeho parametry), pro kterou jsou tiskové objekty v PDF dokumentu připraveny, je identifikována v položce Output Intents (výstupní podmínky). Zde se uvede buď některá z předdefinovaných standardních hodnot, jako např. Fogra39L (ta je přesně definována a tudíž postačí jen tento identifikátor), nebo se zde vloží kompletní ICC profil, který popisuje barevnost tiskového procesu. Všechny tiskové objekty musejí být barevně připraveny pro tisk s výše pospanou charakteristikou.

Pozor, zde vložený ICC profil žádným způsobem neovlivňuje vlastní data, na rozdíl od embedovaného ICC profilu, který taguje daný objekt a může vstupovat do CMS konverzí.

Písmo

Součástí dokumentu připraveného podle specifikace PDF/X-1a musejí být veškeré zdroje pro korektní reprodukci písma, jako jsou definice tvarů písma (glyphs), k nim vztažená metrika a kódování a to nejméně pro ty znaky, které jsou reálně v PDF dokumentu použity. Zpracovatel PDF dokumentu bude tato vložená písma pozívat k zobrazení na monitoru a k vlastní reprodukci tiskem, neměl by používat jejich náhradu za ekvivalenty z počítačového systému.

Komprese

V dokumentu PDF/X-1a jsou povoleny všechny typy kompresí, povelených ve specifikace PDF 1.4, kromě typu LZW (pro barevné a šedoškálové obrazy) a typu JBIG2 (pro pérovky). Takže jako doporučované zůstávají ty nejběžnější jako je JPEG/ZIP nebo CCITT3/4.

Hraniční rámečky

PDF dokument zná několik typů hraničních rámečků (jde o deklarace pomyslných omezujících pravoúhelníků, které ohraničují určité oblasti na stránce), jejichž vzájemné vztahy musejí být následující:

 1. Každá stránka musí mít definovaný MediaBox.
 2. Každá stránka musí mít definovaný TrimBox nebo ArtBox, ale ne oba zároveň.
 3. Pokud je definován BleedBox, rámečky TrimBox nebo ArtBox nesmí překonávat jeho hranice.
 4. Pokud je definován CropBox, rámečky BleedBox, TrimBox nebo ArtBox nesmí překonávat jeho hranice.
 5. Žádný z rámečků CropBox, BleedBox, TrimBox nebo ArtBox nesmí překonávat hranice rámečku MediaBox.

Jen pro úplnost si zrekapitulujeme, co který rámeček znamená a co obsahuje. Začneme od největšího:

 1. MediaBox ohraničuje všechny tiskové objekty na stránce (např. včetně ořezových značek), nic většího než MediaBox neexistuje, lze si ho představit jako papír, na který se tiskne.
 2. BleedBox ohraničuje spadávku dokumentu.
 3. TrimBox ohraničuje objekty, které na stránce zbydou po ořezu, jde tedy o definice tzv. čistého formátu tiskoviny.
 4. ArtBox může nabývat různých velikostí a obecně ohraničuje kresbu, tedy určitý objekt nebo skupinu objektů na stránce.
 5. CropBox ohraničuje objekty, které mají být na stránce viditelné. Nesouvisí tedy s ořezem, ale s viditelností objektů na monitoru.

Pozor, jak vidíte, norma ISO 15930-4 se nezabývá odstupy těchto rámečků od sebe, jenom nastavuje jejich vzájemné vztahy. Na závěr si ukážeme další důležité parametry objektů, u který norma mlčí o jejich správných hodnotách. A že to budou extrémně důležité hodnoty!

Průhlednost

Vzhledem k tomu, že verze PDF 1.4 (tedy platná pro Acrobat 5.0) může definovat „živou“ průhlednost, je nutno v ISO 15930-4 specifikovat, že průhlednost je zakázána. A to zakázána jak pro samostatné objekty, tak i pro sloučenou skupinu objektů.

Trapping

Korektní soubor PDF/X-1a podle ISO 15930-4 musí obsahovat informaci, zda byly již trapové zóny vytvořeny nebo nikoliv. K tomuto účelu existuje „klíč“ Trapped, který může nabývat hodnot „False“ nebo „True“. Jeho obsah nesmí být „Undefined“, tedy nedefinavný, aby bylo jasné, zda se mají aktivovat, např. trapovací algoritmy na ripu nebo v prepress workflow.

Převodní funkce a rastrování

Dokument PDF/X-1a nesmí obsahovat převodní funkce (transfer function), které svým průběhem modifikují podání jasových hodnot tohoto objektu. Typickou převodní funkcí je gradační křivka, např. pro tvorbu duplexu, triplexu či kvadruplexu, která určuje chování šedoškálového obrazu pro různé kanály. Dále jsou zakázány údaje o rastrování, tedy o rozlišení osvitu, frekvenci rastru a tvaru bodu, resp. zpracovatel PDF/X-1a dokumentu je může ignorovat a provést rastrování jiným vhodným nastavením těchto hodnot.

Identifikace PDF/X-1a

Pokud PDF dokument splní výše popsaná kritéria, lze do příslušné „kolonky“ v identifikaci souboru (GTS_PDFXVersion) zapsat klíč „PDF/X-1a“, aby bylo zřejmé, že jde o korektní, bezproblémová tiskový dokument.

Co PDF/X-1a neřeší?

Jak již bylo výše naznačeno u tématu hraničních rámečků, mnoho důležitých tiskových parametrů norma ISO 15930-4 neřeší a ani řešit nemůže! Nemůže, protože jde o parametry závislé na druhu tiskové reprodukce. Typickým příkladem je rozlišení bitmapových obrazů, kdy pro ofsetový archový tisk na lesklou křídu je vyžadováno výrazně vyšší rozlišení bitmap, než např. pro novinový tisk. Norma ISO 15930-4 tyto záležitosti řešit nemůže, může jen vytvořit základní rámec, jakousi „obálku“ z definic, ve kterých se lze s PDF/X-1a daty pohybovat a specifické záležitosti je nutno řešit jiným způsobem. Jde zejména o následující kruciální informace:

 1. Definování odstupů hraničních rámečků mezi sebou.
 2. Rozlišení bitmapových objektů (barevných/šedoškálových/pérovky).
 3. Povolené minimální velikosti textu (pozitiv/negativ, jednoplátový/soutiskovaný text).
 4. Povolené minimální velikosti linek (pozitiv/negativ, jednoplátový/soutiskovaný tah).

A co to řeší

Důležité „provozní“ parametry specifikuje a řeší skupina Ghent PDF Workgroup (GWG), která nad normami řady ISO 15930 vytváří systém doporučených parametrů, které mají splnit objekty v PDF dokumentu pro různé druhy reprodukcí tiskem. Jde zejména o ofsetové tiskové techniky jako je archový tisk, kotoučový a novinový tiskový proces. Pro něj vytváří doporučení, jakých hodnot mohou nabývat tiskové objekty pro dané typy reprodukcí a zároveň s tím tato doporučení aplikuje do nastavení různých aplikací pro předtiskovou přípravu, aby byla snadno dosažitelná a snadno použitelná. Důležitým odkazem je www.gwg.org. Nutno zdůraznit, že vše na této webové stránce je zdarma ke stažení a k používání.